Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta

Avain-säätiössä on panostettu kehittämis- ja kokeilutoimintaan koko sen palvelutuotannon ajan. Tarkoituksena on luoda asiakkaiden tarpeisiin laadukkaita ja joustavia palveluita, jotka vastaavat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa oman työn arviointia, seurantaa ja selvitysten teettämistä sekä toimintamallien kehittämistä saadun tiedon ja kokemuksen perusteella. Kehittävän organisaation ytimessä on osaava ja ammattitaitoaan ylläpitävä henkilöstö.

Uusia toimintamalleja eri asiakasryhmien tarpeisiin luodaan lähinnä kokeilu- ja kehittämishankkeissa. Avain-säätiö on tullut tunnetuksi muun muassa esteettömän viestinnän kehittämisestä lasten, ikäihmisten ja ulkomaalaistaustaisten- ja työhönvalmennusasiakkaiden parissa. Viestinnän esteettömyyteen kiinnitetään huomiota Avain-säätiön kaikissa palveluissa.

AvainStartti on työvoimapoliittinen hanke, jonka avulla edistetään 18-40-vuotiaiden henkilöiden pääsyä työllistymispolulle yksilöllisen valmennuksen avulla. Laajennettua valmennusta on kehitetty vuosien ajan.

Vuonna 2016 käynnistyi pääsääntöisesti lahtelaisille nuorille suunnattu Poveria nuorten sosiaalisten taitojen ja arjen hallinnan vahvistamiseksi. Tavoitteena on luoda toimiva sosiaalisen kuntoutuksen ja yhteistyön malli, joka tukee olemassa olevaa palvelujärjestelmää.

Vuoden 2017 alkupuolella käynnistyi Ikäihmisille suunnattu Verkkokahvila-hanke - tapaaminen verkossa kahvikupin ääressä. Hankkeen avulla kehitetään helposti levitettävä ja käyttöön otettava toimintatapa, jonka avulla voidaan vähentää yksinäisyyttä ja tukea ikäihmisten digitaitoja.

Poveria- ja Verkkokahvila -hankkeita tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Avain-säätiön toiminnasta on tuotettu erilaisia selvityksiä ja julkaisuja:

”Kuka hyötyy valmennuksesta?” Väliraportti Avain-säätiön Työnsyrjä-hankkeen toiminnasta ja tuloksista vuosilta 2014–2015. Valmennusten tulosten ja niihin vaikuttavien tekijöiden tarkastelua tilastollisten menetelmien avulla. (Lahtinen, Jussi 2016.)

Asiakkaiden kokemuksia Avain-säätiön työhönvalmennuspalveluista Tutkimuksessa kartoitettiin asiakkaiden kokemuksia Avain-säätiö työhönvalmennuspalveluista. Tarkoitus oli saada tietoa palveluiden toimivuudesta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Auranen T. & Ketonen S. 2015. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Saatavissa: tästä

”Väliraportti Avain-säätiön Työnsyrjä-hankkeen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2014” Selvitys painottui valmennusprosessien ja niissä esille nousseiden ongelmien ja kysymysten tarkasteluun. (Lahtinen, Jussi 2015.)

Esteettömästi kohti tavoitteita: Avain-säätiön työhönvalmennuksen asiakaslähtöinen tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin malli. Mallin kehittäminen pohjautui TE-palvelujen käyttämään Työelämätutkaan. Esteettömän viestinnän avulla valmennuksen tavoitteiden asettamisen ja arvioimisen mallia voidaan käyttää kaikkien asiakkaiden kanssa riippumatta heidän erilaisista valmiuksistaan ja viestinnän haasteistaan. (Stén, Outi-Mari, YAMK-opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu 2015.)

Esteetön viestintä - yhteinen asiamme DVD:eillä ja oppaissa esitellään erilaisia toimintamalleja, miten yhteisön tulee liittää erilaiset viestinnän keinot osaksi tavallista tapaansa viestiä arjen tilanteissa. Julkaisut on koottu eri kohderyhmille: lapset, ikäihmiset ja ulkomaalaistaustaiset. (Toim. Esteetön viestintä -projektiryhmä 2013-2015, Avain-säätiö.)

”Että sais olla oma ittensä” on selvitys Avain-säätiön Työnhyrrä – Työhönvalmennuksen monipalvelu -projektin toiminnan tuloksista ja nuorten kokemuksista. (Vahanen, Merja & Lahtinen, Jussi 2011.)

Palveluohjaus työhönvalmennuksen osana Avain-säätiössä. Karesvaara, Paula, Kuossari, Maija, Teräväinen Toni, Vahanen, Merja, Raportti 2011.)

Työhönvalmennuksen laatukäsikirjan kehittämishanke Avain-säätiössä. Kehittämishanke toteutettiin osallistavan toimintatutkimuksen avulla. Tarkoituksena oli kuvata keskeisiä johtamisjärjestelmiä, toimintoja ja prosesseja, joiden laadukas toteuttaminen vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. (Nikkilä, Tarja 2011, YAMK-opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu.)

Totta ja unta -draama puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten yhteisöllisenä kuntoutuksena ja kokemuksena. Tuula Pulli tarkastelee väitöskirjassaan uutta kuntoutuksellista draamatyyppiä, jossa puhe- ja kehitysvammaiset ihmiset osallistuvat yhdessä lähityöntekijöidensä kanssa yhteisölliseen draamaan. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisia kulttuurisia ja henkisen kasvun voimia sisältyy yhteisölliseen draamaan, joka ottaa huomioon havaitsemisen, ymmärryksen ja viestinnän sekä vuorovaikutuksen mittavatkin haasteet. (Pulli, Tuula 2010, Jyväskylän yliopisto 2010.)

Selvitys puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Avain-säätiö aloitti Pääjärven kuntayhtymän kanssa v. 2003 puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kehittämisen omalla toimialueellaan. Selvityksen tavoitteena oli koota tietoa palvelujen toimivuudesta ja laadusta sekä asiakkaiden tyytyväisyydestä. (Nikkilä, Tarja 2008.)

Mopolla moottoritielle on Avain-säätiön Työnhyrrä-palvelun arviointitutkimus. Työnhyrrä on työtä ja koulutusta vailla olevien nuorten tukemiseen tarkoitettu työhönvalmennuspalvelu. Mopolla moottoritielle-tutkimuksen kohteena on Työnhyrrän toiminta Lahdessa ja Hämeenlinnassa. (Riitta Konttinen, Riitta ja Villanen, Marjut 2006.)

Kehitysvammaisten henkilöiden tuetun työllistämisen kehitysnäkymiä. Annala, Heidi & Valkeapää, Taina 2006 AMK-opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulu.)

Ilkeitä ongelmia kesyttämässä. Seurantatutkimus Työnhyrrän asiakkaista 1-2 vuoden kuluttua työvalmennuksen asiakkuudesta. (Saarela, Mari 2005.)

Se on pienestä kiinni. Lahden ja Hämeenlinnan työnhyrräprojektien kokemuksia ja arviointia. (Seppälä, Heikki 2004.)